• انقلاب نیازمند بلوغ بسیاری از نیروهاست، اما عظیم ترین نیرو در میان سایرین، نیروی سوبژکتیو است، یعنی خود طبقة انقلابی. تحقق آزادی مستلزم عقلانیت ...
  • انسانی که وطن خویش را عزیز می دارد نیک است. آن که همه ی دنیا را همچون وطن خویش می داند انسان توانمندی است. ...